ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.พท 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566