สพป.พัทลุง เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นองค์กรแนวหน้า ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1