อำนาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1