ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นองค์กรแนวหน้า ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

คำนิยาม
องค์กรแนวหน้า หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 บริหารจัดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และมีผลสำเร็จที่เกิดจากการบริหารจัดการที่สำคัญ ดังนี้
             1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม
             2. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (KRS) อยู่ในระดับคุณภาพ
             3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) อยู่ในระดับ AA

หลักการบริหารสู่การเป็นองค์กรแนวหน้า

1. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
2. ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างยั่งยืน หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

คนดี : มีวินัย จิตอาสา ซื่อสัตย์
คนเก่ง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นเลิศทางวิชาการ
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 :
3Rs ประกอบด้วย

1) อ่านออก (Reading)
2) เขียนได้ (Writing)
3) คิดเลขเป็น (Arithmetics)

8Cs ประกอบด้วย

1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)
5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
8) ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

มีความสุข : มีสุขภาวะที่ดี และมีจิตสังคม มีความปลอดภัย/ภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต

            1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้        ผู้เรียนปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
            2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
            3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน
            4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
            5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแนวหน้า

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยกัลยาณมิตร มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ร่วมคิดร่วมทำ

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล : การทำงานโดยยึดหลักสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
บริการด้วยกัลยาณมิตร : การบริการด้วยกิริยาและวาจาที่สุภาพ สนองความต้องการของผู้รับบริการ อย่างจริงใจและเสมอภาค เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ต้องชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อ ยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้นต่อไป
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ : การปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญของผลการดำเนินงานและการวัดผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งต้องกำหนดตัวชี้วัด การวัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ล่วงหน้า
ร่วมคิดร่วมทำ : การทำงานร่วมกันเป็นทีม ติดต่อสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวม

            1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
            2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
            3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะตามสายงาน และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
            4. ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายและประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบังคับทุกคน
            5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
            6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแนวหน้า

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ