คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

นายณรง๕์ ศรีละมุล.

ประธานกรรมการ

นายจินดา แสงขาว.

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายชื่น ฤทธิวงศ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางอาภรณ์ สยามพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภักดี จำนงค์.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศรัณย์ บัวทองเรือง.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสิริกร บุญมุสิโก.

กรรมการและเลขานุการ