ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุพัฒน์ ทองเกต

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
ประธานเครือข่าย

นางวันทนี พลเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแร่

นายอมร ทองไสย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน

นายวุฒิไกร มาตรชมภู

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากสระ

นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)

นายยุทธนา เพชรเชนทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุุขประชาอุปถัมภ์)

นายวิทยา ใหม่วุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย

นายปรีชา หนูอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา)

นายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสถั่ว
ประธานเครือข่าย

นายต่อลาภ ชูสังข์เพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจิมทิศาราม

นายเอกชัย ขุนฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอภยาราม

นางพลอยสิริ หมวกสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

นายรฐพล สุวรรณมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาท่อม

นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแย้ม

นายจาตุรนต์ รัตนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโหนด

นางอัมพิกา อักษรสว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวหมอน

นางสาวปาณิสรา สารรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์

นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)

นางสุนีย์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร

นางชื่นจิตร แก้วสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)

นายทวี นามวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนถบ

นางศรีบุญญา ย่องบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแดง

นายภักดี จำนงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ประธานเครือข่าย

นายสุชาติ ถีระวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักกอ
ประธานเครือข่าย

นางกาญจนา พรหมแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน

นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี

นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง

นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี

นางจิรภา บุญแข

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตอ

นายจินดา แสงขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน

นางเสาวณี ฤทธิสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโดน

นางเบญจมาศ พงศ์วิทยารักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนปันตาราม

นางนิเพ็ญ บุญช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส

นางสาวณัฏนันท์ สิขิวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสระ

นายนราวุฒิ อมรชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด

นายสุรชาติ คงนาลึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตง

นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา
ประธานเครือข่าย

นายยุทธนา ขำเกื้อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง

นางสราลี แก้วพิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ

นายภิญโญ นนตรี

 ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านขันหมู่

นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะ

นางสาวกาญจนา ชูทับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ

นายคุณากร ชูสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดาน

นางวรรณ์ภัสสร นวลจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง

นางจิดาภา เพ็งช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหว่างควน

นายระพิณ ชูทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา)
ประธานเครือข่าย

นางจารุวรรณ ทองวิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย

นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม

นางสาวอุมารัตน์ เกลี้ยงเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ)

นางจรวย พงศ์ประยููร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทอง 

นายสุพลเดช มากชู

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม

นางเตือนใจ ศรีกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

นายพิพัฒน์ รักษ์ด้วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาอ้อ

นายสุริยา ชาญทะเล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)

นายชาตรี พงศ์จันทรเสถียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่เรียง

นายณัฏฐ์ นนทะเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง

นายภักดี จำนงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ประธานเครือข่าย

นางสมจิตร ทองจินดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2

นายภัสกร นุ่นปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหญ่

นางสาวปราณีต รามหนู

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง

นายสุวิทย์ สินน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์)

นายปรีชา ปานนุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ

นางสาววีระวรรณ ทองปันแต

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย

นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสกุน

นางสาวกิ่งดาว หนูเซ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานข่อย

นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล

นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

นายพิเดช สุกหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปู่
ประธานเครือข่าย

นายสุวิทย์ ศรีรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม

นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใสประดู่

นางสาวปรีดา ชูศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงงู

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู สุคนธมัท

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง

นางอารีย์ หนูรุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต

นางกัลยา อินปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

นางสุภาวดี อินปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะแพน

นายเกียรติศักดิ์ ชุมใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนโหนด

นายกฤตนันท์ พานิชพงศกร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ

นางอวยพร สุธีบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัน
ประธานเครือข่าย

นางภัทราพร หนูปักขิณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว(สิริราษฎร์สามัคคี)

นางวณี ฤทธิสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา

นางสาวนาถวดี เจ้ยจู

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์)

นายมนตรี บุญทรงธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำใน

นางวารุณี ศรีทองช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง

นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม

นางสมจิต ทองเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง

นายสากล คงแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่มเมือง