ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่

นางสุดา บุญนำ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสมจิตร บุญประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคง

นักจัดการงานทั่วไป

นางศริราณี พรหมบังเกิด

นักประชาสัมพันธ์

นางสมใจ ขุนพล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสิตีอะหยาด หมู่ห่ำหมัด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุชาติ หนูถิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมพร ไชยสง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางมลฤดี คงแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนันทนา ยังอภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจิราพรรณ ทองขุนดำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปัทมา บุญสนิท

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐกร ชูเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศินัญญา ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ประเสริฐ คงเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สุพาณี สุวรรณมานพ

นักทรัพยากรบุคคล

สมฤทัย ชูเชิด

นักทรัพยากรบุคคล

สินีนารถ จันทร์ลาม

นักทรัพยากรบุคคล

นางทิพยวัลย์

นักทรัพยากรบุคคล

นิภาพร ช่วยเนียม

นักทรัพยากรบุคคล

นางกนกลักษณ์ ชูแป้น

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิศักดิ์ ชูกลิ่น

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง

นางพยอม จันทร์ชู

นักวิชาการศึกษา

นางจุฑา สมุหเสนีโต

นักวิชาการศึกษา

นางประภากร แสงสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชนิดา ไกรมุ่ย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุวภัทร ทองเจริญ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางบุญรินทร์ เพชรย้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสิริมา ชุมแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางจินดา พูลเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสมศรี เก่าพิมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเครือวัลย์ สีขาว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลิขิต คงไข่ศรี

นักวิชาการพัสดุ

นางมณีวรรณ ดำจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวาสนา นุ่นปาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอารีย์ รัตนโชติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางจริยา คำทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสมจิตร ศรีคะ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจินดา คงแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นางสาวปรีดา ชูมณี

ศึกษานิเทศก์

นายกายเพชร สมเพชร

ศึกษานิเทศก์

นายพงพัฒน์ รักด้วง

ศึกษานิเทศก์

นางวิบูรศรี บำรุงดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิรายุ เพชรบรรจบ

ศึกษานิเทศก์

นายณัฐกร ชูเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายครรชิต เขียวดำ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี