ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่

นางสุดา บุญนำ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสมจิตร บุญประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคง

นักจัดการงานทั่วไป

นางศริราณี พรหมบังเกิด

นักประชาสัมพันธ์

นางสมใจ ขุนพล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสิตีอะหยาด หมู่ห่ำหมัด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุชาติ หนูถิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมพร ไชยสง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางศรี เอียดสี

พนักงานทำความสะอาด

นางมลฤดี คงแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

สมบูรณ์ คงวุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนันทนา ยังอภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจิราพรรณ ทองขุนดำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปัทมา บุญสนิท

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐกร ชูเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเสริฐ คงเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สุพาณี สุวรรณมานพ

นักทรัพยากรบุคคล

สมฤทัย ชูเชิด

นักทรัพยากรบุคคล

สินีนารถ จันทร์ลาม

นักทรัพยากรบุคคล

นางทิพยวัลย์

นักทรัพยากรบุคคล

นิภาพร ช่วยเนียม

นักทรัพยากรบุคคล

วิชัย

พนักงานราชการ

นางกนกลักษณ์ ชูแป้น

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนิดา ไกรมุ่ย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางบุญรินทร์ เพชรย้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางพยอม จันทร์ชู

นักวิชาการศึกษา

นางจุฑา สมุหเสนีโต

นักวิชาการศึกษา

นางประภากร แสงสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุวภัทร ทองเจริญ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสิริมา ชุมแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์ ชูกลิ่น

ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง

นางจินดา พูลเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสมศรี เก่าพิมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเครือวัลย์ สีขาว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลิขิต คงไข่ศรี

นักวิชาการพัสดุ

นางมณีวรรณ ดำจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวาสนา นุ่นปาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอารีย์ รัตนโชติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางจริยา คำทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสมจิตร ศรีคะ

ศึกษานิเทศก์

นางสาวจินดา คงแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นางสาวปรีดา ชูมณี

ศึกษานิเทศก์

นางจิรายุ เพชรบรรจบ

ศึกษานิเทศก์

นายพงพัฒน์ รักด้วง

ศึกษานิเทศก์

นายกายเพชร สมเพชร

ศึกษานิเทศก์

นางวิบูรศรี บำรุงดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางฉลวย ไชยรักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางจันทรา ทิพย์สง

นักทรัพยากรบุคคล

นางการิตา เต็มราม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายครรชิต เขียวดำ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางนงเยาว์ บุญจันทร์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางเพ็ญศรี เณรานนท์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน