ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่

นางสุดา บุญนำ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสมจิตร บุญประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคง

นักจัดการงานทั่วไป

นางศริราณี พรหมบังเกิด

นักประชาสัมพันธ์

นางสมใจ ขุนพล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสิตีอะหยาด หมู่ห่ำหมัด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุชาติ หนูถิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมพร ไชยสง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางมลฤดี คงแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศินัญญา ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนันทนา ยังอภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจิราพรรณ ทองขุนดำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปัทมา บุญสนิท

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐกร ชูเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Default Image

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สุพาณี สุวรรณมานพ

นักทรัพยากรบุคคล

สมฤทัย ชูเชิด

นักทรัพยากรบุคคล

สินีนารถ จันทร์ลาม

นักทรัพยากรบุคคล

Default Image

นักทรัพยากรบุคคล

นิภาพร ช่วยเนียม

นักทรัพยากรบุคคล

นางกนกลักษณ์ ชูแป้น

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางจุฑา สมุหเสนีโต

นักวิชาการศึกษา

นางบุญรินทร์ เพชรย้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางประภากร แสงสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสิริมา ชุมแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Default Image

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางจินดา พูลเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Default Image

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเครือวัลย์ สีขาว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมณีวรรณ ดำจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวาสนา นุ่นปาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจริยา คำทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสมจิตร ศรีคะ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจินดา คงแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นางสาวปรีดา ชูมณี

ศึกษานิเทศก์

นายกายเพชร สมเพชร

ศึกษานิเทศก์

นายพงพัฒน์ รักด้วง

ศึกษานิเทศก์

Default Image

เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิรายุ เพชรบรรจบ

ศึกษานิเทศก์

นายณัฐกร ชูเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายครรชิต เขียวดำ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี