ติดต่อผู้รับผิดชอบ
08-9656-6098

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google sites

ลำดับการดำเนินการพัฒนา
> ลงชื่อเข้าเรียนรู้ วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565
> ทำแบบทดสอบออนไลน์ ในวันที่ 11 กันยายน 2565
> ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมออนไลน์ 11 กันยายน 2565
>
รับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

แบบทดสอบออนไลน์

พัฒนาการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google classroom
วันเวลาอบรม 2 – 31 สิงหาคม 2565 (12 ชั่วโมง)

หลักสูตร วิถีใหม่การทำงานด้วย cloud application

วิทยากร
นายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์
นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)
นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หลักสูตร infographic สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร
นายพงพัฒน์ รักด้วง ศึกษานิเทศก์
นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐปิตประชาสรรค์
นางพรทิพย์ จริตงาม ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)

หลักสูตร ครูอยากเป็น YouTuber โชว์ผลงานตนเอง

วิทยากร
นางจิรายุ เพชรบรรจบ ศึกษานิเทศก์
นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
นายวัชระ เจนภักดีกุล ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

หลักสูตร จัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย google data studio

วิทยากร
นายกายเพชร สมเพชร ศึกษานิเทศก์
นายณัฏฐ์ นนทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง
นางสาวสุนันทา สาเส็ม ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

อบรมรูปแบบออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน google classroom
หลักสูตร “การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ”
วันที่ 22 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑