1
bgslide2
bgslide3
bgslide4
05bgslide
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

เปิดเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ

Play Video

ผู้บริหารการศึกษา

จดหมายข่าว

ข่าวโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเ…

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเ...

อ่านต่อ
รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้…

การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรม...

อ่านต่อ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด มีวัตถุ...

อ่านต่อ

บทความวิชาการ

ครู 4.0 เพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างไร

“ครูควรมีศักยภาพเช่นไรในยุคประเทศไทย 4.0 จึงจะทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพตามท...

อ่านต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 1)

เนื่องจากมีความจำกัดของพื้นที่ลงบทความ ผู้เขียนจึงขอเสนอเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่...

อ่านต่อ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ : New DLTV

ครูผู้สอนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป คงได้ใช้แ...

อ่านต่อ