antiprb
bgslide6
1
bgslide2
bgslide4
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

เปิดเรียนปลอดภัย สู่วิถีถัดไปอย่างมีคุณภาพ

Play Video

ผู้บริหารการศึกษา

จดหมายข่าว

น่าสนใจ

ข่าวโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

บทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อ ผลงานของนายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียน…

นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี เผยแพร่ผลงานจำนวน 2 เรื่...

อ่านต่อ
การพัฒนารูปแบบการสืบค้นเสริมสร้างความรู้ (SEP2E) โดยใช้สื่อประสมชุดการเรียนรู้สิ…

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสืบค้นเสริมสร้า...

อ่านต่อ
รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้…

การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรม...

อ่านต่อ

บทความวิชาการ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ : New DLTV

ครูผู้สอนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป คงได้ใช้แ...

อ่านต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 2)

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning Process) เ...

อ่านต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 1)

เนื่องจากมีความจำกัดของพื้นที่ลงบทความ ผู้เขียนจึงขอเสนอเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่...

อ่านต่อ