ประวัติ สพป.พัทลุง เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑  เดิมเรียกว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา  แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่เนื่องจากมีบางเขตพื้นที่  การศึกษาเป็นเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มาก  โรงเรียนมีความยากลำบากในการเดินทาง  ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษาจึงได้ประกาศปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาพใต้ เพิ่มอีก ๓ เขตพื้นที่และประกาศปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๕๑  ให้เพิ่มเขตพื้นที่ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี อุทัยธานี เลย มหาสารคาม กาญจนบุรี เชียงใหม่ และพัทลุง  ทำให้จังหวัดพัทลุงมีเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ๒ เขต แต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คลองตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา  สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นการพัฒนา      การศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้นจึงได้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓)  มาตรา ๓๗ ให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ หรือ สพป.พัทลุง เขต ๑


อ้างอิง

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
 2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
 4. พระราชบัญญัติระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓)

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ชื่อ-สกุล

 1. นายสามารถ  หมวดมณี
 2. นายวิพล นาคพันธ์
 3. ดร.อนงค์  เชาวนะกิจ
 4. นายศลใจ วิบูลกิจ
 5. นายชลำ  อรรถธรรม
 6. นายชุมพล  ศรีสังข์
 7. ดร.เชวง  วัฒนธีรางกูร
 8. นายเจียร  ทองนุ่น
 9. นายสุนาจ  แก้วสุข
 10. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง
 11. นายณรงค์  ศรีละมุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

กรกฎาคม 2546 – มิถุนายน 2547
มิถุนายน 2547 – สิงหาคม 2549
สิงหาคม  2549 – ตุลาคม  2552
ตุลาคม 2552 – ตุลาคม 2554
ตุลาคม 2554 – ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555 – ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2559
มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2563
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน