กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานการเลิกขยายชั้นเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓