Uncategorized

การประชุมถอดบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบภาค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน