กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงาน งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิณ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมิณผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ