ผลงานวิชาการ

ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 3) ประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยใช้ SMART Model

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ปีการศึกษา 2561 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ปีการศึกษา 2562 3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยใช้ SMART Model ปีการศึกษา 2563 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยใช้ SMART Model ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ

การพัฒนารูปแบบการสืบค้นเสริมสร้างความรู้ (SEP2E) โดยใช้สื่อประสมชุดการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัว เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสืบค้นเสริมสร้างความรู้ (SEP2E) โดยใช้สื่อประสมชุดการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ)

การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความจำเป็น ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำโครงการ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน และ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน

ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

การประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน