รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1