คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงาน งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิณ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา