คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมิณผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ