ประกาศขายทอดตลาดอาคาเรียนแบบ ป.1กพิเศษ (ขนาด7ห้องเรียน) อาคารเอนกประสงค์ (โรงฝึกงาน) จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง รวมจำนวน 3 หลัง ของโรงเรียนวัดบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567