มาตรฐานการบริการ

คู่มือการบริการของ สพป.พัทลุง เขต 1

คู่มือบริการ การให้บริการการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ/การเสนอของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ./การเสนอของบประมาณ กรณีหน่วยงาน สถานศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ /การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก