ข่าวโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

17 มีนาคม 2565  นางสุพัฒน์ ทองเกต ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะครูกรรมการคุมสอบ ให้การต้อนรับนายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์

กิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 16 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. นางจริยา จันทร์คำ นายอำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นายอดุลย์ หมื่นลึก ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

เยี่ยมสนามสอบ  NT

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นางสาวจิตรลดา ทองคำ