รอบรั้วสำนักงาน

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

มอบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกสังกัดที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง โดยสมาคมชาวเมืองลุงในจังหวัดภูเก็ต

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ นอกสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี