จดหมายข่าว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวในสำนักงานเขตเพื้นที่

ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2565 โครงการค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา