จดหมายข่าว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวในสำนักงานเขตพื้นที่

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ นอกสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566