จดหมายข่าว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวในสำนักงานเขตเพื้นที่

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง