phatthalung2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ดาวน์โหลด