ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง

ประกาศ 66 ย้าย