คู่มือปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส