รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพป.พท. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565