เวทีวิชาการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตร วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)และการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา