องค์ประกอบตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค.(๒)(ใหม่)