สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ลิขิต 1