รับรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน