มอบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกสังกัดที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง โดยสมาคมชาวเมืองลุงในจังหวัดภูเก็ต