พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง