ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565