ประธานพิธีเปิดการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565