ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (google Meet)