ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนคุณภาพ และนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ