ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย