ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567