ประชุมคณะทำงานประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2566