ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2567 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา