ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแนวทาง และพิจารณาค้นหาต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน