ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา