ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1”