ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และคณะกรรมการอบรมการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)