ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน ( Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan : AP)