ประชุมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อการประะเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2566