ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินเพื่อเลื่