ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบกำหนดสอบ ภาค ก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ (สอบข้อเขียน)

ประกาศเปลี่ยนสถานที่สอบ12