ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร 

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร