ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาอื่น ๆ

ประกาศยกเลิกสำเนา 12 กค.